Location

Get in touch

Location
1511, 15th floor, 401 B, Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul , Republic of Korea (Gayang-dong, Jiangsu Hangang Xia-tai)
Contact Us
TEL : 02-2039-7420 / Fax : 02-2039-7428 E-mail : haesung@haesunglogix.com